Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

company-profile

“SHANDONG SANHE POWER GROUP Co.SANHE POWER zawody Milli Linyi ykdysady we tehnologiki ösüş zolagynda ýerleşýär, 358 gektar meýdany tutýar we 120,000㎡ standartlaşdyrylan ussahanalara eýe.960 işgäri, 160 hünärmen tehnigi, dürli ösen önümçilik enjamlarynyň 500 toplumy, 32 sany döwrebap önümçilik liniýasy we her ýyl 3 000 toplumlyk önümçilik kuwwaty, şol sanda 15,000 täze görnüşli ösümlik gorag enjamlary bar.

Bu kompaniýa, Oba hojalygynda özbaşdak hereket edýän ösümlikleri goramak maşynlary tehnologiýasy innowasiýa bileleşiginiň başlygy, Hytaý oba hojalygy maşynlary senagaty birleşiginiň başlygynyň orunbasary we Hytaýyň oba hojalygy maşynlary senagaty zawodyny goramak we arassalamak enjamlary bölüminiň başlygy.

SANHE POWER bagyň we ösümlikleriň gorag enjamlarynyň 100-den gowrak görnüşini öndürýär, öz-özi hereketlendirýän pürküji pürküji, öz-özi hereket edýän howa partlaýjy pürküji, pürküji, sumka dumanlary, sumka tok pürküji we ş.m. Bag tehnikasyna umumy benzin dwigateli, çotga girýär kesiji, zynjyr armatura, kirpik trimmer, üfleýji, toprak güýçlendiriji, kiçi tiller, suw nasosy we ş.m.

Kompaniýanyň taryhy

- 2014 -

2014-nji ýylda kompaniýa Linyi ykdysady we tehnologiki ösüş zolagynyň täze zawodyna göçdi

- 2010 -

2010-njy ýylda umumy meýdany 20000 inedördül metre barabar uly pürküji pürküji ussahanasy tamamlandy.

- 2009 -

Uly göwrümli pürküji pürküji we pnewmatik pürküji tozan taslamasy 2009-njy ýylda kompaniýa tarapyndan işlenip düzüldi.

- 2008 -

2008-nji ýylda bu kompaniýa Europeanewropanyň "topso" brendini we Unionewropa Bileleşiginde, ABŞ-da, Günorta Koreýada satyn aldy.Awstraliýa, Indoneziýa, Taýland we beýleki ýurtlar we sebitler söwda belliklerini bellige aldylar

- 2007 -

2007-nji ýylda bu kompaniýa benzin dwigateli we pürküji tozan önümleriniň iki tapgyryny öndürdi we "milli gözleg mugt önümleri" diýlip atlandyryldy.

- 2006 -

2006-njy ýylda kompaniýa tarapyndan işlenip düzülen alty görnüşli benzin dwigateli (24.5cc, 26CC, 30cc, 33cc, 33.5cc, 43cc) Euroewro II we EPA şahadatnamasyndan geçdi.

- 2005 -

2005-nji ýylda Euroewro II we EPA zyňyndy talaplaryna laýyk gelýän benzin hereketlendirijileri işlenip düzüldi

- 2004 -

2004-nji ýylda kompaniýa Singapuryň esasy tagtasynda üstünlikli sanaldy

- 2002 -

2002-nji ýylda benzin dwigateli öndürmek bilen meşgullandy

- 2002 -

2002-nji ýylda benzin dwigateli öndürmek bilen meşgullandy

2002-nji ýyldan başlap ösümlikleri goramak üçin enjamlaryň böleklerini öndürmek bilen meşgullanýarys

Hil dolandyryşy

Hil SANHE POWER-iň durmuş ýoly.Kompaniýa, gözleg, proses, satyn alyş, önümçilik, logistika we hyzmatyň ähli prosesini öz içine alýan doly derejede gatnaşmak bilen ýokary hilli dolandyryşy amala aşyrýar.Kompaniýa, Hytaýda önümçilikde öňdebaryjy gaz çykaryjy detektor, magneto synag skameýkasy, koordinat ölçeg guraly, material synag enjamy, spektr analizatory we mikroskop bilen enjamlaşdyrylan Hytaýda birinji derejeli önüm synag merkezini döretdi. 100-den gowrak hünär synagy bar gatylygy barlaýjy we janköýer synag enjamy ýaly enjamlar.Staffhli işgärler elmydama "jikme-jiklikler hemme zat, hil durmuş" düşünjesine eýerýärler, her bir prosese üns berýärler, jikme-jikliklere ýol bermeýärler we ISO9001 talaplaryna laýyklykda esbaplary, önümçilik prosesini we taýýar önümleri barlaýarlar. taýýar önümleriň hünär derejesiniň 100% -e ýetmegini üpjün etmek üçin hil dolandyryş ulgamy.

Kompaniýanyň hormaty

bu pudakda ISO9001 we ISO14001 ulgam sertifikatlaryndan öňdeligi alyp, ekologiýa taýdan arassa, energiýa tygşytlaýan, ýokary hilli we täsirli elektrik enjamlary önümlerini ösdürmäge we öndürmäge borçlanýarys.

Bu kompaniýa "Hytaý oba hojalygy maşynlary senagaty birleşiginiň ýerine ýetiriji direktory", "Hytaýyň içerki ýangyç dwigateli birleşiginiň agzasy", "Hytaý oba hojalygy enjamlary birleşiginiň ösümlikleri goramak we arassalaýyş enjamlary bölüminiň başlygy" hökmünde kabul edildi we "başlyk birligi" bilen sylaglandy. Oba hojalygy ministrligi we Şandong welaýat ykdysady we maglumat komissiýasy "Milli akkreditasiýa laboratoriýasy", "Şandong kärhanasynyň tehnologiýa merkezi", "Şandong senagat dizaýn merkezi" we beýleki hormatly atlar bilen milli oba hojalygynda özbaşdak hereket edýän ösümlikleri goramak tehnikasy ylym we tehnologiýa innowasiýa bileleşigi.

certificate (1)
certificate (5)
certificate (4)
certificate (3)
certificate (2)