Habarlar

 • Daşary ýurt galyndylaryny gaýtadan işlemek

  Braziliýa |Etanol ýangyç taslamasy 1975-nji ýylda bagasse-den etanol ýangyjyny öndürmek üçin uly göwrümli ösüş maksatnamasy başlandy;Germaniýa |Tegelek ykdysadyýet we galyndylar kanuny Engriffsregelung syýasaty (ekologiki gorag çäresi we “ekologiki öwezini dolmagyň” çeşmesi) ...
  Koprak oka
 • Bag galyndylarynyň gymmaty barada

  | Jemgyýetçilik düşünjesi |Barha artýan daşky gurşaw meseleleriniň öňünde bagyň gaty galyndylaryny gaýtadan işlemek düşünjesiniň ýokdugyny göz öňünde tutup, islendik galyndy serişdeleri durnukly ulgamyň bir bölegine öwrüler.Köp “abadanlaşdyryş galyndylary” gözleg hasabatynda ...
  Koprak oka
 • Güýz we gyş abadanlaşdyryşy zerur ýörite enjamlary

  Güýz we gyş möwsüminiň gelmegi bilen abadanlaşdyryşda köp sanly agaç we ösümlikleri kesmek, ýapraklary arassalamak, ýapraklary, şahalary, taýaklary gaýtadan işlemek, garlary arassalamak we ş.m. ýaly köp sanly abatlaýyş we arassalaýyş işleri bar.Specialörite tehnikanyň ulanylmagy ýetip bilýän bolsa ...
  Koprak oka