Güýz we gyş abadanlaşdyryşy zerur ýörite enjamlary

Güýz we gyş möwsüminiň gelmegi bilen abadanlaşdyryşda köp sanly agaç we ösümlikleri kesmek, ýapraklary arassalamak, ýapraklary, şahalary, taýaklary gaýtadan işlemek, garlary arassalamak we ş.m. ýaly köp sanly abatlaýyş we arassalaýyş işleri bar.Specialörite tehnikany ulanmak ýarym tagalla bilen netijäni iki esse gazanyp bilýän bolsa.
Geliň, käbir peýdaly enjamlara göz aýlalyň!
YD-25
Hünär ussatlygy bilen täze umumy maksatly zynjyr.Ösen hereketlendiriji, ýangyjyň sarp edilişini we zyňyndylaryň hapalanmagyny azaldyň.Zynjyry ulanmak aňsat bolan awtomatiki wyklýuçatel we açyk ýag derejesi belligi.Her gezek ýönekeý we çalt başlamagy üpjün etmek üçin aňsat başlangyç we sanjym nasosy bilen enjamlaşdyrylan.
Highokarky şahalary, ajaýyp ergonomikany we ajaýyp deňagramlylygy arassalamak, az iş bilen işleri bitirmäge kömek edýär.Işlemek aňsat, güýçli, ýokary tork, az zyňyndylar we az ýangyç sarp etmek.

EB260F-iň kuwwatly täjirçilik janköýerleri köp talap edilýän meseleler üçin ulanylýar.Windeliň ýokary mukdary we ýokary ýel tizligi.

Leafapraklary, kagyzlary, ýolda galyndylary, gül düşegindäki ýykylan ýapraklary arassalamak üçin ulanylýar.Kärhanalar we edaralar, maşgalalar, täjirçilik we şäher arassalaýyş üçin uly ýerler üçin örän amatly.Golf meýdançalaryny, seýilgähleri, emläkleri, şäher köçelerini we pyýada ýollary arassalamak ýaly ýapraklary, galyndylary arassalamagyň iş güýjüni ep-esli azaldar, arassalamagyň netijeliligini ýokarlandyrar.

Baglarda organiki galyndylary gaýtadan işlemek has tygşytly bolýar.Organiki galyndylary wibon şahasynyň döwüjileriniň kömegi bilen aňsatlyk bilen peýdaly malça ýa-da ýokary hilli komposta öwrüp bolýar.
Öndüriji ululykda kiçi, agramy ýeňil we hereket etmek aňsat.Roadol abadanlaşdyryş we çapmak arkaly öndürilen agaç taýaklary, şahalary, şahalary we düşen ýapraklary ýaly ýaşyl galyndylary aňsatlyk bilen çözüp biler.

Awtoulag duralgasynyň awtoulag ýollaryny we umumy ýollary garlary arassalamak üçin amatly.Arassalanyp bilýän gar 10-30 sm galyňlykda.Iki basgançakly gar zyňmak ulgamy we uly gar zyňmak ukyby bar.Tutagyň beýikligini sazlap bolýar.Sürtülme disk sürüjisi, kuwwatly rul we uly tekerler işlemegi aňsatlaşdyrýar.Atingyladyş tutawaçlary, yşyk çyralary we elektron işjeňleşdirme enjamy ähli howa şertlerinde işlemäge mümkinçilik berýär.
Aboveokardaky önümler esasanam güýzde we gyşda amaly enjamlar.Aýdylyşy ýaly, “boş wagtyňyz meşgul boluň, iş bilen meşgul bolmaň”.Güýzde we gyşda ýokary güýçli bagy bejermek işini netijeli tamamlamak üçin gurallary we enjamlary taýýarlamaga howlugyň


Iş wagty: 15-2022-nji mart