Daşary ýurt galyndylaryny gaýtadan işlemek

Braziliýa |Etanol ýangyç taslamasy
1975-nji ýylda bagasse etanol ýangyjyny öndürmek üçin uly göwrümli ösüş maksatnamasy başlandy;

Germaniýa |Tegelek ykdysadyýet we galyndylar kanuny
Engriffsregelung syýasaty (ekologiki gorag çäresi we “ekologiki öwezini dolmagyň” çeşmesi) 1976-njy ýylda girizildi;
1994-nji ýylda Bundestag, 1996-njy ýylda güýje giren we Germaniýada tegelek ykdysadyýeti gurmak we galyndylary aýyrmak boýunça umumy ýörite kanuna öwrülen Tegelek Ykdysadyýet we Galyndylar Kanunyny kabul etdi.Galyndylary abadanlaşdyrmak üçin Germaniýa Kassel (nemes uniwersitetiniň ady) meýilnamasyny düzdi: bagyň ölen şahalary, ýapraklary, gülleri we beýleki zibilleri, aşhana iýmit galyndylary, miwe gabygy we beýleki organiki galyndylar biodegrirlenip bilinýän plastik paketlere, soňra bolsa gaýtadan işlemek üçin ýygnamak çelekine. .

Amerikanyň Birleşen Ştatlary |Resurslary tygşytlamak we dikeltmek kanuny
1976-njy ýylda yglan edilen we ýerine ýetirilen Resurslary tygşytlamak we dikeltmek kanuny (RCRA) oba hojalygynyň aýlaw ykdysadyýetiniň dolandyryş çeşmesi hökmünde kabul edilip bilner.
1994-nji ýylda Daşky gurşawy goramak gullugy abadanlaşdyryş galyndylaryny ýygnamak, klassifikasiýa etmek, kompostlamak we gaýtadan işlemek üçin epA530-R-94-003 kody, şeýle hem degişli kanunlar we ülňüler üçin ýörite kod çykardy.

Daniýa |Galyndylary meýilleşdirmek
1992-nji ýyldan bäri galyndylary meýilleşdirmek düzülýär.1997-nji ýyldan başlap, ýangyjy galyndylaryň hemmesiniň energiýa we poligon gadagan edilendigi sebäpli gaýtadan işlenmelidigi aýdylýar.Netijeli hukuk syýasatlarynyň we salgyt ulgamynyň birnäçesi düzüldi we höweslendiriş syýasatlarynyň birnäçesi kabul edildi.

Täze Zelandiýa |Düzgünnama
Poligonlary zyňmak we organiki galyndylary ýakmak gadagandyr, kompostlamak we gaýtadan ulanmak syýasaty işjeň wagyz edilýär.

Angliýa |10 ýyllyk meýilnama
“Torfyň täjirçilik taýdan ulanylmagyny gadagan etmek” boýunça 10 ýyllyk meýilnama düzüldi we Angliýanyň köp bölegi torfyň alternatiwleriň peýdasyna täjirçilik taýdan ulanylmagyny aradan aýyrdy.

Japanaponiýa |Galyndylary dolandyrmak kanuny (gaýtadan seredildi)
1991-nji ýylda Japaneseaponiýanyň hökümeti galyndylary “sanitariýa bejergisinden” “dogry bejergä”, “zyňyndylara we gaýtadan işlemäge gözegçilik etmeklige” düýpli öwrülişigi görkezýän “Galyndylary arassalamak kanuny” (täzeden seredilen wersiýa) yglan etdi we galyndylary gaýtadan işlemegi tabşyrdy. “bahalandyrmak” ýörelgesi.Fiziki we himiki gaýtadan işlemegi azaltmak, gaýtadan ulanmak, gaýtadan işlemek ýa-da kabul etmek, dikeltmek we taşlamak degişlidir.Statistikalara görä, 2007-nji ýylda Japanaponiýada galyndylaryň gaýtadan ulanylmagy 52,2% bolup, olaryň 43,0% -i bejermek arkaly azaldy.

Kanada |Tohum hepdesi
Gaýtadan işlemek köplenç howly galyndylarynyň tebigy çüýremegine ýol bermek üçin kabul edilýär, ýagny kesilen şahalar we ýapraklar göni pol örtükleri hökmünde ulanylýar.Kanadanyň dökün geňeşi her ýyl 4-10-njy maý aralygynda geçiriljek “Kanada dökün hepdeliginden” peýdalanýar, raýatlary abadanlaşdyryş galyndylarynyň gaýtadan ulanylmagyny amala aşyrmak üçin öz kompostlaryny ýasamaga höweslendirýär [5].Şu wagta çenli tutuş ýurt boýunça öý hojalygyna 1,2 million kompost gaplary paýlandy.Üç aý töweregi kompost gabyna organiki galyndylary salandan soň, guradylan güller, ýapraklar, ulanylýan kagyz we agaç çipleri ýaly dürli organiki materiallar tebigy dökün hökmünde ulanylyp bilner.

Belgiýa |Garyşyk kompost
Brýussel ýaly uly şäherlerde ýaşyl hyzmatlar ýaşyl organiki galyndylar bilen işlemek üçin köpden bäri garyşyk kompost ulanýarlar.Şäherde 216,000 tonna ýaşyl galyndylary gaýtadan işleýän 15 sany uly açyk kompost meýdançasy we dört sany ýerleşdiriş meýdançasy bar.Peýdasyz gurama VLACO guraýar, hiline gözegçilik edýär we ýaşyl galyndylary ösdürýär.Şäheriň tutuş kompost ulgamy, bazar satuwyna has amatly hil gözegçiligi bilen birleşdirildi.


Iş wagty: 15-2022-nji mart