Bag galyndylarynyň gymmaty barada

| Jemgyýetçilik düşünjesi |

Barha artýan daşky gurşaw meseleleriniň öňünde bagyň gaty galyndylaryny gaýtadan işlemek düşünjesiniň ýokdugyny göz öňünde tutup, islendik galyndy serişdeleri durnukly ulgamyň bir bölegine öwrüler.“Abadanlaşdyrylýan galyndylar” gözleg hasabatynyň köpüsi, köp adamyň seslenmesini görkezýär:

Galyndylary abadanlaşdyrmak näme?

Greenaşyl galyndylar köpmi?

Olar zibilmi?

Specialörite bejergi gerekmi?

Ikinjiden, gök öwüsýän galyndylaryň hapalanmagy öý hapalarynyň we palçyklaryň hapalanmagy ýaly “agdyklyk etmeýär”, şonuň üçin degişli bölümler degişli kärhanalara subsidiýa bermeýär we pudagyň ösüşi kyn.

|Senagat bilimi |

Şäherdäki gök öwüsýän meýdanyň üznüksiz giňelmegi sebäpli abadanlaşdyryş galyndylarynyň mukdary ýylsaýyn köpelýär.Şeýle-de bolsa, galyndylaryň köpüsi serişdeleri ulanmak amala aşyrylmaýar we köpüsi diňe biomassiýa serişdelerini ýitirmän, ýer baýlyklaryny eýeleýän, galyndylary bejermek üçin çykdajylary ýokarlandyrýan şäher galyndylary hökmünde gömülýär ýa-da ýakylýar.Şeýle-de bolsa, baýlyklardan peýdalanmak amala aşyrylsa, içerki hapalaryň zyňylmagyny azaltmak, gymmatly ýer baýlyklaryny tygşytlamak, topragy we ekologiýany gowulandyrmak maksadyna ýetip biler.Häzirki wagtda içerki ýaşyl galyndylary gaýtadan işlemek bazary esasan boş we Hytaýda bu meselä has köp üns berýän Pekin her ýyl diňe bir million tonnadan gowrak ýaşyl galyndy bilen iş salyşyp biler, bazar boşlugy 90-dan gowrak. %.Beýleki köp şäherler bilen deňeşdirilende, esasanam ikinji we üçünji derejeli şäherler bilen deňeşdirilende, bazar esasan boş.

Häzirki ýagdaýy ulanyň

Surat
Galyndylary ýakmak güýji öndürmek

Surat
Bio-pellet ýangyjy

Surat
Anerob fermentasiýasy organiki dökün öndürmek üçin biogaz öndürýär

|artykmaçlygy bilmek |

Peýzacape galyndylarynyň esasy düzüm bölekleri esasan biodegrirlenip bilýän organiki maddalar we kompost bejermek üçin oňat esas bolan sellýuloza, polisakarid we lignin we ş.m.

Içerki zibil ýaly beýleki şäher gaty galyndylary bilen deňeşdirilende, onuň çig maly az hapalanýar we agyr metallar ýaly zäherli we zyýanly maddalary öz içine almaýar.Kompost önümleriniň howpsuzlygy we ýokary bazar bahasy bar.

Şäheri abadanlaşdyryş pudagy köp mukdarda organiki dökünleri ulanmaly, toprak düzedişleri, bag şäher häkimliginiň ýaşyl galyndylary kompost önümleri özleri öndürip we satyp bilerler, serişdeleri gaýtadan işlemek üçin;

Bag galyndylary N, S we beýleki kompost ys elementleri az, kompostlamak prosesi esasan ysy hapalamaýar, ikinji derejeli hapalanma, daş-töwerege az täsir edýär.


Iş wagty: 15-2022-nji mart